બનતું જાય છે – સુરેન્દ્ર કડિયા

.

ટક-ટકા-ટકટક સતત અવરોધ બનતું જાય છે

કોક મારામાં જ લક્કડખોદ બનતું જાય છે

 .

કોઈ નાજુક લય-નીતરતી ઊર્ધ્વ-મુદ્રાઓ ત્યજી

શાંત જલ-સિકરો મટીને ધોધ બનતું જાય છે

 .

કોઈ રગ-રગમાં જટાયુ જેમ તરફડતું રહે

કોઈ નસ-નસમાં સીતાની શોધ બનતું જાય છે

 .

હું નચિકેતા નથી, અર્જુન કે આનંદ પણ

કોઈ અનહદ પારનો કાં બોધ બનતું જાય છે

 .

કોઈ રમતું કંકુમાં ને કોઈ ઢળતું સ્યાહીમાં

કોઈ અવસર, કોઈ મૃત્યુ-નોંધ બનતું જાય છે

 .

( સુરેન્દ્ર કડિયા )

Share this

4 replies on “બનતું જાય છે – સુરેન્દ્ર કડિયા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.