અજાણ્યો યાત્રી – સુરેશ દલાલ

.

હું સાવ અજાણ્યો યાત્રી !

ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં હું ચાલ્યો, નહીં ખબર કે ખાત્રી

 .

સદી સદીના જોજન જોજન

મારું છે શું અહીં પ્રયોજન ?

પ્રશ્ન થઈને દિવસ ઊગે ને ઢળે આંખમાં રાત્રિ

 .

એક જ રટણા : એક જ ઘેલું

કહો મને હું કેમ ઉકેલું ?

હું તો મારી લઈ કુંડળી શોધી રહું વિધાત્રી

.

તરણાં ને સૂરજનાં કિરણ

બન્ને વચ્ચે રમે સમીકરણ

આ રંગમંચ પર મારું હોવું કેવળ શું એકપાત્રી ?

.

( સુરેશ દલાલ )

Share this

4 replies on “અજાણ્યો યાત્રી – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.