હરિવર સાથે હેત – પન્ના નાયક

.

હરિવર સાથે હેત

ખુલ્લેખુલ્લું કહી દઉં છું કે ખપે નહીં સંકેત.

 .

છાનુંછપનું શાને કરવું ? ક્યાં કરીએ છીએ ચોરી ?

રાધાશ્યામના પ્રેમની ઉપર કોની છે શિરજોરી ?

હું શ્યામની કુંજગલી છું : મીરાંબાઈનો ભેખ.

 હરિવર સાથે હેત.

 .

સાંવરિયાના સૂરની સાથે

હોય અમારો નાતો,

શ્યામની સાથે હોય સદાયે

શરદપૂનમની રાતો.

સૃષ્ટિ આખી તન્વી  શ્યામા: ‘કૃષ્ણપુરુષ છે એક’.

હરિવર સાથે હેત.

 .

( પન્ના નાયક )

Share this

2 replies on “હરિવર સાથે હેત – પન્ના નાયક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.