મારી પ્રકૃતિ છે – મેકટીલ્ડ

.

અને ઈશ્વરે આત્માને કહ્યું :

વિશ્વનો પ્રારંભ થયો એ પહેલાંથી

મેં તારી ઈચ્છા કરી હતી.

અત્યારે પણ તને ઈચ્છું છું

જેમ તું મને ઈચ્છે છે એમ

જ્યાં બે જણની ઝંખના એકાકાર થતી હોય

ત્યાં પ્રેમ પૂર્ણ થતો હોય છે.

.

.

પ્રભુ ! તમે મારા પ્રિયતમ

મારી ઝૂરણા

મારું વહેતું ઝરણ

મારો સૂર્ય

અને હું તમારું પ્રતિબિંબ

.

.

મારી પ્રકૃતિ છે

કે હું તને સતત ચાહું છું

કારણ કે હું સ્વયં પ્રેમ છું

ઝૂરાપા અને મારી પ્રતીક્ષાને કારણે

હું તને ચાહું છું આટાઆટલી તીવ્રતાથી

કારણ કે તું એને હૃદયથી ચાહે

એવું ઝંખું છું, ઝૂરું છું

આ મારી શાશ્વતી તને

પ્રલંબકાળ માટે ચાહવા પ્રેરે છે

કારણ કે તેનો અંત નથી

.

.

ઈશ્વર કઈ રીતે આત્મા પર અવતરે છે –

હું મારા ભક્ત પર અવતરું છું :

ફૂલ પર ઝાકળની જેમ

 .

( મેકટીલ્ડ, અનુ. સુરેશ દલાલ )

 .

(તેરમી સદીની કવયિત્રી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.