સોના રૂપાના – સુરેશ દલાલ

.

“સોના રૂપાના ઘડા ઘડૂલા, રૂપાની છે ઝારી”

હું તો તારી ઉપર વહાલા જાઉં છું વારી વારી

 .

મારા ઘડામાં ગંગા, જમના ને આખું આકાશ

ઝારીની ઝીણી જળધારે રસિયા ! તારો રાસ

ક્યારેક હું પણ શ્યામ થઈને લઉં મોરપિચ્છ ધારી

સોના રૂપાના ઘડા ઘડૂલા, રૂપાની છે ઝારી

 .

સોના રૂપાના ઘડા ઘડૂલા, રૂપાની છે ઝારી

હીરાની ઈંઢોણી : મારા હરિવરની બલિહારી

મધુર મુરલિયા સાંવરિયાની રૂમઝૂમ ઘુઘરયાળી

હું તો તારી ઉપર વહાલા જાઉં છું વારી વારી

.

( સુરેશ દલાલ )

 .

[ પ્રથમ પંક્તિ ’લક્ષ્મીવલ્લભ’ની છે. ]

Share this

2 replies on “સોના રૂપાના – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.