આફતો ટોળે વળી – ફિલિપ ક્લાર્ક

.

આફતો ટોળે વળી મળતી હશે.

ખાનદાની આપણી નડતી હશે.

.

કોણ જાણે ઓછું શું આવ્યા કરે;

રાતરાણી રાતભર રડતી હશે.

 .

અન્યની તો વાત શી કરવી અહીં,

એષણાઓ ખુદની છળતી હશે.

 .

તેં જવાનું નામ દીધું કે તરત,

સાંજ એકાએક આ ઢળતી હશે.

.

સ્મરણો એ કામ આવ્યાં આપનાં;

ને તમારી હાજરી ફળતી હશે.

 .

વાત કૈં દરિયા વિષે જાણ્યા પછી;

શું નદી પાછી હવે વળતી હશે ?

 .

( ફિલિપ ક્લાર્ક )

Share this

4 replies on “આફતો ટોળે વળી – ફિલિપ ક્લાર્ક”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.