બેટા, હું અહીં બેસી રહીશ – નીતા રામૈયા

.

બેટા, હું અહીં બેસી રહીશ, આ ખૂણામાં.

વચ્ચે નહીં આવું.

તમતમારે ગાજો, નાચજો, સમજ્યો કાંઈ.

ગુડા ભાંગ્યા છે ને.

દુનિયા ને મારા વચ્ચે સાત ગાઉનું છેટું.

દુનિયા ને મારા વચ્ચે સાત ગાઉનું છેટું.

ઘરમાંય તે, ખાઈ ખોદી હોય તેવું.

ખબર છે, બધાંની વચ્ચે ખાઈ.

ખવડાવે, પીવડાવે, પહેરાવે, ઓઢાડે.

પૈસા ખરચે. દાક્તર આંટો મારી જાય.

દવા-બવા ગરકાવે. ઠીક છે ભાઈ.

બેટા, હું અહીં બેસી રહીશ, આ ખૂણામાં.

વચ્ચે નહીં આવું.

તમે ગીત ગાવ ત્યારે હું ઝીણું અમથું

ગાઈ લઈશ. તમે નાચો ત્યારે હું

ઝીણું અમથું નાચી લઈશ. તમે હળો

મળો ત્યારે હું હળી લઈશ મળી લઈશ

ઝીણું અમથું. વચ્ચે નહીં આવું.

હાથમાં લાકડી પરખાવે. ટેકો આપે.

બધાં બધું બકે. કહી કહીને કરે.

કોઈ દિલ ન આપે.

ઘરડાંને કોઈના દિલનો ખપ નહીં શું.

એકલા પડ્યા રહેતાં શીખવાનું.

ભાવે ન ભાવે ગરચી લેવાનું.

પોતાના ઊંહકારા પોતે સાંભળવાના.

બેટા, હું બેસી રહીશ. આ ખૂણામાં

વચ્ચે નહીં આવું.

તમતમારે એય્યને.

બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા તૈયાર હોય છતાં

જવાબ નહીં આપવાનો.

શાણપણ હોય છતાં શાણપણ છતું ન થાય

તેવી અગમચેતી વાપરવાની.

અનુભવ જેવી વાતની વરાળ કરી નાખવાની.

પડ્યા રહેવાનું. રોજ રોજ ક્યાંય સુધી

હવામાં તાકીને.

ચકલીની ચીં ચીંમાં ચિત્ત ચોંટાડીને.

સફેદ વાળ ખેરવ્યા કરવાના.

ચકલીના માળા માટે.

ધ્રાસ્કો રાખવાનો.

માથામાં ચકલી માળો બાંધી કાઢશે એવી બીકે.

સમજ્યો કાંઈ.

ગુડા ભાંગ્યા છે ને.

દુનિયા ને મારા વચ્ચે સાત ગાઉનું છેટું.

ઘરમાંય તે, ખાઈ ખોદી હોય તેવું.

ખબર છે, બધાંની વચ્ચે ખાઈ.

એકવાર, થાય છે, બધાંને કહી દઉં :

તમે ઘરડાં થયાં છો ઘરડાંને દિલમાંથી તજીને.

જવા દો. શું ફરક પડવાનો છે કોઈને.

આ ખોખલાની માંહ્ય ઝગતી દીવડી

બોલી પડે છે અવારનવાર.

બેટા, હું અહીં બેસી રહીશ, આ ખૂણામાં.

વચ્ચે નહીં આવું.

તમતમારે ગાજો, નાચજો,

તમે ગીત ગાવ ત્યારે હું ઝીણું અમથું

ગાઈ લઈશ. તમે નાચો ત્યારે હું

ઝીણું અમથું નાચી લઈશ. તમે હળો

મળો ત્યારે હું હળી લઈશ મળી લઈશ

ઝીણું અમથું. વચ્ચે નહીં આવું.

તમતમારે એય્યને.

 .

( નીતા રામૈયા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.