જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી – નીતિન વડગામા

.

ભીના ભીના ઊજવો અવસર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી,

બાંધો ઝીણાં ઝીણાં ઝાંઝર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

રડતાં રડતાં કોલાહલની રાવ હજીયે ક્યાં લગ કરશો ?

જીવનને સમજોને જંતર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

પાળ ન તૂટે એની લઈ સંભાળ જતન પણ કરતા રહેજો,

શ્વાસોનું સાચવજો સરવર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

કોઈ અજાણી આંખોના ખૂણે ઊગેલાં આંસુમાંયે,

દેખો આખેઆખો ઈશ્વર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

મનના કાગળમાં માંડેલા નાના મોટા – સાચા ખોટા,

હિસાબ કરજો સઘળા સરભર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

બહારના રંગો ને રાગોમાં તો બહુ અટવાયા બંધુ,

એક નજર પણ નાખો ભીતર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

સાવ સલામત રહેતું હોય તો આસ્થાનું ઓજાર ધરીને,

પ્હેરી લો માળાનું બખ્તર, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.