સંગોપી મનમાં – અવિનાશ પારેખ

.

સંગોપી મનમાં મીરાંએ માધવની સુગંધ છે,

મરુથલના પવન સંગ એને ક્યાં કોઈ સંબંધ છે,

પાંદડીમાં પાંગરતી પ્રીત આઠે પ્હોર અકબંધ છે.

 .

આછેરા આંજ્યાં છે આંખોમાં શ્યામના ઘેન રે,

નિતનવા ફૂટ્યા છે કંઠમાં વાંસળીના વેણ રે,

શ્વાસેશ્વાસે વહ્યા જે નિશદિન એ નેહ નિર્બંધ છે,

પાંદડીમાં પાંગરતી પ્રીત આઠે પ્હોર અકબંધ છે.

 .

જીરવ્યા ઝુરાપાના ઝેર ધર્યા વેશ જોગનના,

ખીલવ્યા ખાલીપાના રણમાં પ્રદેશ વૃંદાવનના,

અંકાયા રોમેરોમ સ્મરણના વિજોગી અનુબંધ છે,

પાંદડીમાં પાંગરતી પ્રીત આઠે પ્હોર અકબંધ છે.

 .

( અવિનાશ પારેખ )

Share this

3 replies on “સંગોપી મનમાં – અવિનાશ પારેખ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.