એક આંખમાં – સુલતાન લોખંડવાલા

.

એક આંખમાં આવ્યું સપનું એક આંખમાં આંસુ,

કયું બારણું ખોલું હું તો કયું બારણું વાસું.

 .

લમણે હાથ ધરીને બેઠાં નદીયું, નાળાં, ઝરણાં,

ક્યારે એની ઊરે ઊભરે ભાવભીનું ચોમાસું ?

 .

નથી માગતો સૂરજ પૂરો માગું એક જ દીવો,

મારા મનના અંધારાનું બદલું થોડું પાસું.

 .

આંગળીઓને લાગ્યો કેવો ‘સમય જતા’નો લકવો,

નામ તમારું લખતાં લખતાં લખાઈ જાતું ત્રાંસુ,

 .

હાથ ધોઈને મારી પાછળ બિંબ પડ્યું છે મારું,

દર્પણની પછવાડે ઊભો તોય મને હું ભાસું.

 .

નદી નહિ તો વીરડો થઈને આવ અમારે દ્વારે,

નજર બની છે તારા માટે પિપાસુ પિપાસુ.

 .

( સુલતાન લોખંડવાલા )

Share this

6 replies on “એક આંખમાં – સુલતાન લોખંડવાલા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.