સખીરી – ઈસુભાઈ ગઢવી

.

લ્યે,

બોલ્ય સખીરી…

જીવતર એટલે…?

હળવું-મળવું, બળવું-ઝળવું, છૂટા-પડવું,

ને હારજીતના કૂંડાળામાં,

રમત રમ્યાની સંતાકૂકડી.

કે બીજું કાંઈ…!

 .

લ્યે,

બોલ્ય સખીરી…

જીવતર એટલે…?

લીલીસૂકી લાગણીયું ને પાર વગરની

પીડાઓ ને,

સાચા ખોટા સંબંધોની

અમથી અમથી ધમાચકડી.

કે બીજું કાંઈ…!

 .

લ્યે,

બોલ્ય સખીરી…

જીવતર એટલે…?

તારી મારી આંગળિયુમાં દશ-દશ હારે

શમણાના આંકડિયા ભીડી,

ફરવી કાયમ ફેર ફુદરડી.

કે બીજું કાંઈ…!

 .

લ્યે,

બોલ્ય સખીરી…

જીવતર એટલે…?

દરિયા જેવા આયખામાં ડૂબતાં ડૂબતાં

તરવા માટે,

બરફ પાટ કે તણખલાની,

અરથ વગરની પકડાપકડી.

કે બીજું કાંઈ…!

 .

લ્યે,

બોલ્ય સખીરી…

જીવતર એટલે…?

શ્વાસ શ્વાસનો સરવાળો ને,

ગરજપણાનો ગુણાકાર ને,

મારાં તારાં ગાણાંઓની,

કાયમ રમવી અંતકડી,

કે બીજું કાંઈ…!

 .

( ઈસુભાઈ ગઢવી )

Share this

6 replies on “સખીરી – ઈસુભાઈ ગઢવી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.