પક્ષી ઉદાસ છે – જગતાર જીત

.

પક્ષી ઉદાસ છે

એની નાની

એને કહ્યા કરતી હતી,

“અહીંથી એક છલાંગ દૂર

વૃક્ષ છે

ડાળીઓથી જોડાયેલી ડાળીઓ છે

આપણે પેઢીઓથી

અહીંની જમીનને હાથના પંજાથી ઉથલાવી-પુથલાવીને

શોધતાં રહ્યાં અન્ન

વૃક્ષ પણ આપતાં રહ્યાં

છાંયો, અન્ન અને આશરો

આપણે મળીને ખૂબ તોફાન મસ્તી કરતાં

ગીત ગાતાં

જ્યાં જગા મળે ત્યાં બેસી જતાં

એ જ જગાને પોતાની બનાવી લેતા”

 .

પક્ષી ઉદાસ છે

 .

વીજળીના તાર પર બેઠેલું

નાનીની વાતો

એના માથામાં

ફિરકીની જેમ ઘૂમે છે

એની આંખ સામે

લોખંડ-ઈંટોના જંગલ નીચે

દબાઈ ગયેલા ધરતીના કણ

પક્ષી પોતાનાં બચ્ચાંને પોતાની સાથે

ખોવાયેલી ધરતીનું

ગીત ગાવાનું કહે છે

બચ્ચાં ચૂપ છે

પક્ષી ઉદાસ છે.

 .

( જગતાર જીત, અનુ. સુશી દલાલ )

 .

મૂળ રચના : પંજાબી

Share this

4 replies on “પક્ષી ઉદાસ છે – જગતાર જીત”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.