ભળવું હતું – માધવ રામાનુજ

.

શ્વાસમાં થોડી વાર અમારે ભળવું હતું

એક તમારા ધબકારને મળવું હતું…

 .

મૂંગી મૂંગી કેટલી રાતો

પાંપણમાં ટમટમતી રહી,

આંખથી ઓલ્યા ભવની ઓળખ

ટીપે ટીપે ઝમતી રહી;

આજની એક જ પળનું જીવન રળવું હતું !

શ્વાસમાં થોડી વાર અમારે ભળવું હતું…

 .

રણની તરસ ક્ષણમાં ભળી

ઝાંઝવા જેવું વીંધતે રહી,

એક બે ટૂંકી યાદની ટેકણલાકડી કેડી ચીંધતી રહી:

વાટ અમારી અટકે ત્યાંથી વળવું હતું!

એક તમારા ધબકારને મળવું હતું !

 .

શ્વાસમાં થોડી વાર અમારે ભળવું હતું !

એક તમારા ધબકારને મળવું હતું…

 .

( માધવ રામાનુજ )

Share this

4 replies on “ભળવું હતું – માધવ રામાનુજ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.