મારે તો જોઈએ – ચંદ્રકાંત શેઠ

.

મારે નથી જોઈતું સ્વર્ગ

નથી જોઈતું મુક્તિફળ;

મારે તો જોઈએ કેવળ પાણી,

મારા તરસ્યા ગામની પરબ ચાલતી રહે માટે.

 .

મારે નથી જોઈતા નવનિધિ;

મારે નથી જોઈતાં અષ્ટસિદ્ધિફળ;

મારે તો જોઈએ કેવળ ધાન,

મારા ભૂખ્યા ગામની ઘંટી ચાલતી રહે માટે.

 .

મારે નથી જોઈતી ગાડી,

ને નથી જોઈતી લાડી;

મારે તો જોઈએ બસ માડી.

મારા થાકેલા ગામને ખોળે લઈ સુવાડવા માટે.

 .

( ચંદ્રકાંત શેઠ )

Share this

7 replies on “મારે તો જોઈએ – ચંદ્રકાંત શેઠ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.