રસ્તા વચ્ચે – મણિલાલ હ. પટેલ

.

રસ્તા વચ્ચે પડાવ આવશે

મારી સાથે લગાવ આવશે

 .

આજે તું છો ઊભે પાણી

તને કોક પર ભાવ આવશે

 .

સામે આવ્યું ઠેલ નહીં તું

એ જ બની પ્રસ્તાવ આવશે

 .

જો અંધારાં ઓળખશે તું

અજવાળાંની નાવ આવશે

 .

કાળો પીળો તાવ આવશે

તૂરી કડવી રાવ આવશે

 .

ઘર-ઉંબર નહીં છોડે તો પણ

ઘણા કારમા ઘાવ આવશે

 .

આંગણ ફળિયું કૂવો પાદર

ફરી ફરી ના દાવ આવશે

 .

આઠે અંગો ઝૂર્યા કરશે

કોઈ સ્વજન ના કામ આવશે

 .

વહી ગયા એ વણજારા તો

વચમાં ખાલી વાવ આવશે

 .

( મણિલાલ હ. પટેલ )

Share this

6 replies on “રસ્તા વચ્ચે – મણિલાલ હ. પટેલ”

 1. સરસ પ્રવાહ. સુંદર ટૂંકા બહેરની મસ્ત રચના.

  કાળો પીળો તાવ આવશે
  તૂરી કડવી રાવ આવશે…

  વાહ….

 2. સરસ પ્રવાહ. સુંદર ટૂંકા બહેરની મસ્ત રચના.

  કાળો પીળો તાવ આવશે
  તૂરી કડવી રાવ આવશે…

  વાહ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.