તને પીડશે સતત – દિનેશ ડોંગરે “નાદાન”

.

સમજણનો છે અભાવ તને પીડશે સતત,

એકાદ અણબનાવ તને પીડશે સતત.

 .

સંબંધમાં તનાવ તને પીડશે સતત,

એકલપણાનો ભાવ તને પીડશે સતત.

 .

નાહકનું ઝૂરવાનું હવે છોડજે ઓ દિલ,

એનો છે એ સ્વભાવ તને પીડશે સતત.

 .

હો હારવાનો રંજ કે ખુશીનો કેફ હો,

તારા રમેલ દાવ તને પીડશે સતત.

 .

ઘનધોર અંધકાર ને દરિયાની આ સફર,

નાવિક-હલેસું-નાવ તને પીડશે સતત.

 ,

એને સમયનું વ્હેણ મિટાવી નહીં શકે,

આ લાગણીના ઘાવ તને પીડશે સતત.

 .

( દિનેશ ડોંગરે “નાદાન” )

Share this

8 replies on “તને પીડશે સતત – દિનેશ ડોંગરે “નાદાન””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.