આછેરો અજવાસ – હરીશ પંડ્યા

.

કાળી રાતે આછેરો અજવાસ કરે એ કોણ હશે,

પડછાયો થૈ કાયમ જે સહવાસ કરે એ કોણ હશે.

 .

સૂનાં ઘરમાં એકલતા બેફામ ચટકતી ઉરને જો,

છાનામાના આવી ખૂણે વાસ કરે એ કોણ હશે.

.

ભરચક નગરે અણગમતાં દ્રશ્યો ખૂંચે જો આંખોમાં,

અમરત જળથી ભીના ઉરની ચાસ કરે એ કોણ હશે.

 .

અંગે અંગે ઘાવ કળે આ વાત હવે કોને બોલું,

હળવે હાથે પીડ મટાડી હાસ કરે એ કોણ હશે.

.

વૃક્ષો, સાગર, વાદળ, પંખી, ઝરણાં, પ્હાડ જોઉં છતાં,

કાયમ વસતાં ભીતર એવો ભાસ કરે એ કોણ હશે.

.

( હરીશ પંડ્યા )

Share this

2 replies on “આછેરો અજવાસ – હરીશ પંડ્યા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.