વચ્ચે ના કશું – મહેશ જોશી

.

છાતીનું પોલાણ-વચ્ચે ના કશું

એકલો અંધાર-વચ્ચે ના કશું.

.

એક ધરતીકંપ જેવા લોહીઝાણ

શબ્દના ઘરવાસ-વચ્ચે ના કશું.

 .

આંખમાં દીવો બળે છે ક્યારનો

જીર્ણ આ અસબાબ-વચ્ચે ના કશું.

 .

મોજ સ્પર્શીને કિનારાને તજે

ઓટ ને જુવાળ-વચ્ચે ના કશું.

.

તારી આંખો ચોતરફથી તાકતી

તાકતી જંજાળ-વચ્ચે ના કશું.

.

એની ભીતર ઘૂઘવે છે ઝાંઝવાં

ત્યક્ત ઘરનાં દ્વાર-વચ્ચે ના કશું.

 .

એ તૂટેલી નાવની છે દુર્દશા

પાણી ને મઝધાર-વચ્ચે ના કશું.

 .

( મહેશ જોશી )

 .

[ જંજાળ – બે નાળચાંવાળી બંદૂક ]

Share this

5 replies on “વચ્ચે ના કશું – મહેશ જોશી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.