એક દિવસ પક્ષીની પાંખમાંથી પીંછું ખર્યું – કિશોર શાહ

.

હળવેકથી તે જમીન પર ઊતર્યું

ઊતરતાં તેણે જમીન પર

પોતાનો પડછાયો જોયો

જમીનને અડતાંવેંત એને લાગ્યું

કે એ પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેઠું છે

આકાશમાં ઊડતાં પંખીઓ તરફ તે તાકવા માંડ્યું

ફરી ઉડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યું.

એકાએક

હવાની એક લહેરખી આવી

લહેરખીના બળે તે ફરી ઊંચકાયું

ઊંચે તેણે પોતાનો પડછાયો

નાનો થતો જોયો.

આમ ધીરે ધીરે ઊંચકાવાનું

અને ફરીથી જમીન પર પથરાવાનું

તેને સહજ થઈ ગયું.

એક દિવસ હવાની લહેરખીએ

એને ફરી ઊંચક્યું

અને ઊંચે લઈ ગઈ

એટલે ઊંચે

કે પીંછું તેનો પડછાયો પણ

ન્હોતું જોઈ શકતું.

ધીમેધીમે ઊતરતાં અને ઊંચાઈ ગુમાવતાં

એકાએક તે કાદવમાં જઈ પડ્યું

ભીનું થયું, ભારે થયું

હવાની લહેરખીએ એને ઊંચકવાના ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા

પણ એ ન ઊંચકાયું

હવે તે પોતાના પડછાયા સાથે

એકાકાર થઈ ગયું હતું.

 .

( કિશોર શાહ )

Share this

2 replies on “એક દિવસ પક્ષીની પાંખમાંથી પીંછું ખર્યું – કિશોર શાહ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.