પહેલો વરસાદ – સંદીપ ભાટિયા

.

પહેલો વરસાદ ક્યા બાત હૈ, દુબારા દુબારા, ઓહોહો, વાહ વા છે

 .

એક જ ટીપામાં એ ઠાલવી દે દરિયો ને વાત કહી દે ટૂંકી બહેરમાં

મસ્તીના વેદ મહોબતની રુચાઓ બધી ગાય બે પંક્તિના શેરમાં

 .

જીવ જેને ઝંખે એ કાંદાના ભજિયા ને ગરમગરમ ફુદીનાની ચા છે

પહેલો વરસાદ વાહ વા છે

 .

છત્રી કે બામની શીશી ન શોધ, ન મિલિમીટરમાં એને માપ

માથે ચડાવી એને અછોવાના કર ને કહે કે ભલે આવ્યો બાપ

 .

છાતીનો ખોબો કર ફળિયામાં આવ કે નેવાંને ચોમાસાં વહેંચવા છે

પહેલો વરસાદ વાહ વા છે

.

( સંદીપ ભાટિયા )

Share this

4 replies on “પહેલો વરસાદ – સંદીપ ભાટિયા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.