તું – રાજેન્દ્ર પટેલ

.

દર્પણ તો લટકે છે

વરસોનાં વરસથી

પણ ઝાંખુ થતું નથી

તારી યાદની જેમ.

 .

એક વાર જોયું તારા દર્પણમાં

ત્યારથી મારા પ્રતિબિમ્બમાં ખોળું છું

તારો ચહેરો.

 .

તું આવીશ ત્યારે

ગમે તેટલો ઝાંખો હોઈશ

ઝગમગી ઊઠીશ

તારી આંખોની જેમ.

.

.

પવન તો આવે ને જાય

પણ તું ન આવે ત્યાં સુધી

હું ક્યાંથી જીવીશ ?

 .

તું આવશે જ એની ખાતરી છે

એટલે પવનને ગણાકરતો નથી.

અને એટલે શ્વસું છું શ્વસ્યા વગર.

 .

પવન વગરનો પવન

આવે એની રાહમાં પાળિયાની જેમ ઊભો છું

 .

તું આવે પવનની પાંખો થઈને

એ ખ્યાલથી જ

મેં પાંખો ફફડાવવા માંડી છે.

.

( રાજેન્દ્ર પટેલ )

 

 

 

Share this

4 replies on “તું – રાજેન્દ્ર પટેલ”

  1. પ્રેમ અને પ્રેમી દર્શાવતુ પ્રતીબિમ્બ તમારા દર્પણ મા ઝ્ળહ્ળતુ જોયુ.અને ખીલી ઉઠ્યુ મનડુ મારુ.

    કૌશિક ભણશાળી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.