સાવિત્રી ? – પન્ના નાયક

.

કહેવાય છે

કે

દરેક પ્રદક્ષિણાનું

મળતું હોય છે

કશુંક પુણ્ય…

હુંય ફરતી (સાવિત્રી ?)

ચક્કર ચક્કર

શબ્દને કાચે તાંતણે

વેદનાના વડલાની આસપાસ

મારી

આ પ્રદક્ષિણાનું

કહોને

કયું પુણ્ય…. ?

કયું વૈકુંઠ…. ?

 .

( પન્ના નાયક )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.