મારી પેઢી – માર્ટિન ઑલવુડ

.

મારી પેઢીએ ઝંખના કરી

એક મા-ની

તેને સાંપડી

પત્તાં રમનારી એક પૌઢા !

 .

સૂતી વેળાએ મારી પેઢી ઝૂરતી’તી

એક બાપને માટે

પેલા થાકીને ચૂર થયેલા વેપારી માટે નહિ !

 .

મારી પેઢી તલસતી હતી,

એક સરસ ઘર માટે

અને તેને મળી હિજરત !

 .

મારી પેઢીએ શમણાં જોયાં

કાવ્ય લખવાનાં,

તેને જાહેરખબર લખવાની નોકરી મળી !

 .

એક વધારે સારી દુનિયા રચવા ઈચ્છતી’તી

મારી પેઢી :

તેણે નરસંહાર માટે વધારે સારાં શસ્ત્રો સર્જ્યાં !

.

મારી પેઢી જન્મી

ત્યારથી જ

પોતાની મૈયતમાં મદદ કરતી આવી છે !

 .

સુંદર, સુડોળ બલિષ્ઠ દેખાય છે

મારી પેઢી :

મૂંગા અરીસાની સામે ઊભી હોય ત્યારે સ્તો !

 .

( માર્ટિન ઑલવુડ, અનુ. ઉદયન )

 .

મૂળ કૃતિ : સ્વીડિશ

Share this

3 replies on “મારી પેઢી – માર્ટિન ઑલવુડ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.