દીવો છે – નીલેશ પટેલ

.

કઠેરા પર આ માટીના કુંડામાં પણ બગીચો છે,

સવારે જોઉં છું ઝાકળનો પર્ણો પર પસીનો છે.

 .

તમારા ઘરમાં અજવાળું વધારે હોય તો શું છે ?

બધાના ઘરમાં ફાનસ ને ખૂણામાં એક દીવો છે.

હવે વરસાદ રોકાઈ ગયો ને નીકળ્યો તડકો,

મને સમજાવ આવીને હજી તું કેમ ભીનો છે ?

 .

સૂરજ આકાશે ને છાંયો ધરા પર સ્થાન બદલે છે,

અમારો સાથ દુ:ખમાં છોડી દે એવા ય મિત્રો છે.

 .

હવે પરિવાર પર આ ધારાધોરણ તારા છોડી દે,

હજી ઘરમાં ઉંમરમાં તારાથી મોટા વડીલો છે.

 .

જો ઘરની હોય કંઈ તકરાર તો આપસમાં સમજીએ,

અહીં રસ્તે ને મહોલ્લે અંદરોઅંદર કજિયો છે.

 .

બધાએ પુસ્તકો વાંચીને તારણ સાચ્ચું કાઢ્યું છે,

ખરેખર એક સર્જક તો આ દુનિયાનો અરીસો છે.

 .

( નીલેશ પટેલ )

Share this

2 replies on “દીવો છે – નીલેશ પટેલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.