એક સપનું – હિતેન આનંદપરા

.

એક સપનું રોજ સાંજે આંખમાં આવી ચડે છે,

ને ભૂલાયેલી દિશામાં સ્મૃતિઓ ટોળે વળે છે.

 .

શિલ્પ કોતરવાની ઘટના તો અનુસંધાન કેવળ,

સૌ પ્રથમ તો શિલ્પી એને પોતાના મનમાં ઘડે છે.

 .

આપણો વારો હવે આવ્યો જ સમજો એમ ધારી,

બોલવા તૈયાર થઈએ એ ક્ષણે પડદો પડે છે.

 .

હોય વીંટી કે પછી તાવિજ કે માળા વગેરે,

જેમની શ્રદ્ધા હો જેવી, એમને એવા ફળે છે.

 .

પ્રેમલગ્નોમાં વિકટ જે પ્રશ્ન છે એ કુંડળીનો,

કોઈની એમ જ મળે છે, કોઈ એને મેળવે છે.

 .

( હિતેન આનંદપરા )

Share this

2 replies on “એક સપનું – હિતેન આનંદપરા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.