સમય-ગાથા – સુધીર પટેલ

.

કશું ના હતું એ સમયમાંય સરતો સમય,

ને બ્રહ્માંડમાં રોમેરોમે ફરકતો સમય !

 .

કદી પદ્મ સરખો પમરતો સમય !

વખત પર કળિકાળ રૂપે વીફરતો સમય !

 .

પહેરીને પીળાશ ધીરેથી ખરતો સમય !

કદી રૂપ કૂંપળનું લૈ પાછો ફરતો સમય !

 .

અગોચર ફરે જ્ઞાન ત્રિકાળનું લૈ ભીતર,

પૂછે કોઈ, ઉત્તર બધા લૈ ઊભરતો સમય !

 .

કદી થૈને વામન, સહજ બાથમાં લ્યે ત્રિલોક;

કદી ખુદના વિરાટની ઝાંખી કરતો સમય !

 .

સમય કોને કે સાંભળે આ સમયને ‘સુધીર?’,

તો કોલાહલોની વચ્ચે મૌન ધરતો સમય !

 .

( સુધીર પટેલ )

Share this

5 replies on “સમય-ગાથા – સુધીર પટેલ”

  1. Thank you for posting this Gazal on your blog.
    This Gazal is published in 2012 Dipotsavi special issue of ‘Navneet Samarpan’ on ‘Samay’.

    Sudhir Patel.

  2. Thank you for posting this Gazal on your blog.
    This Gazal is published in 2012 Dipotsavi special issue of ‘Navneet Samarpan’ on ‘Samay’.

    Sudhir Patel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.