પંચેન્દ્રિય ગઝલ-ગુચ્છ(૨)-કાનથી – આહમદ મકરાણી

.

(૨)

 .

આ જગતને સાંભળી લો કાનથી;

સાવ બેઠા સંચરી લો કાનથી.

 .

શબ્દ વેરાતા રહે છે હરઘડી;

અધવચાળે આંતરી લો કાનથી.

 .

ફરફરે છે મૌન પીળું ચોતરફ-

શબ્દ સઘળા વેતરી લો કાનથી.

 .

લો, ગઝલના કાફલા ચાલ્યા કરે;

રાહ એનો આંતરી લો કાનથી.

 .

યાદ વર્ષોની પછી ભીતર મળે;

ગત સમયને કોતરી લો કાનથી.

 .

( આહમદ મકરાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.