પંચેન્દ્રિય ગઝલ-ગુચ્છ(૩)-જીભથી – આહમદ મકરાણી

.

આ જગતનો સ્વાદ માપો જીભથી;

કદ પ્રમાણે શબ્દ કાપો જીભથી.

.

અર્થ એના પણ ઘણા નીકળી શકે,

ક્યાંક ઉત્તર એક આપો જીભથી.

 .

સ્વાદ પોતે થૈ સમંદર ઘેરશે;

એક ટીપું નીર ચાખો જીભથી.

 .

રોજ રામાયણ અહીં સર્જાય પણ;

વેણ કોઈનું ઉથપો જીભથી.

 .

કે વિયોગી કોઈ ભેળા ના થયા;

કોઈને જો રોજ શાપો જીભથી.

 .

( આહમદ મકરાણી )

Share this

4 replies on “પંચેન્દ્રિય ગઝલ-ગુચ્છ(૩)-જીભથી – આહમદ મકરાણી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.