પંચેન્દ્રિય ગઝલ-ગુચ્છ(૫)-હાથથી – આહમદ મકરાણી

.

સ્વપ્ન ફંફોસ્યા કરું છું હાથથી;

આંખને ચોળ્યા કરું છું હાથથી.

 .

યાદ આવી એ રીતે અમને અહીં;

મત્સ્ય થૈ જીવ્યા કરું છું હાથથી.

 .

‘છે’ પ્રસાદી પણ મળી છે કેવડી !

ભેટ એ આપ્યા કરું છું હાથથી.

 .

એટલે અટકી ગયાં છે આંખમાં;

અશ્રુઓ સીવ્યા કરું છું હાથથી.

.

અર્થ હોવાનો હવે મળતો ગયો;

હરઘડી વાંચ્યા કરું છું હાથથી.

 .

( આહમદ મકરાણી )

Share this

3 replies on “પંચેન્દ્રિય ગઝલ-ગુચ્છ(૫)-હાથથી – આહમદ મકરાણી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.