ધ્યાન ખેંચે છે – નીતિન વડગામા

.

ભરેલું પાત્ર ઢોળીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

સરોવર સાવ ડહોળીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

 .

ધરીને ધ્યાન ઊભો એ જ બગલો શાંત પાણીમાં,

અચાનક ચાંચ બોળીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

 .

નથી વાવ્યું-ઉછેર્યું ઝાડ એણે તોય એ પાછો-

અકારણ પાન તોડીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

 .

હતું ખંડેર જેવું ઘર હજી છે એમનું એમ જ,

ફક્ત દીવાલ ધોળીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

 .

નથી કૈં પંથ નક્કી કે પ્રયોજન પણ નથી નક્કી,

અમસ્તો સાવ દોડીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

.

પ્રથમ સૌ મારતા ભેગા મલીને હાથમાં ખીલા,

પછી બે હાથ જોડીને બધાનું ધ્યાન ખેંચે છે.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

2 replies on “ધ્યાન ખેંચે છે – નીતિન વડગામા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.