તમારી નજરમાં – ચિનુ મોદી

ઘણાં કારણોસર પીડાયો છું હું

તમારી નજરમાં પરાયો છું હું.

 .

અરીસા બધા એકસરખા નથી;

ફક્ત એક-બેમાં જણાયો છું હું.

 .

બિછાવી હતી જાળ જળમાં તમે

ગગનગામી છું, પણ, ફસાયો છું હું.

 .

બધાં પુષ્પ જ્યારે સુગંધિત થયાં

વસીને બગીચે, દબાયો છું હું.

 .

ફરે ચાકડો આપમેળે અને

રમતવાતમાં આ રચાયો છું હું.

 .

જનમ જેમ વ્હાલા મરણ ! જાણ તું

સ્વજના છું, સગો છું, માડી જાયો છું હું.

 .

નથી યાદ ‘ઈર્શાદ’ કરવું કશું

બરફ પણ અડે તો દઝાયોછું હું.

 .

( ચિનુ મોદી )

Share this

5 replies on “તમારી નજરમાં – ચિનુ મોદી”

  1. I do not english to much & do not know how to type in gujrati so unable to write commet on morpich.I like morpichh kavita gazal & geeto.

  2. I do not english to much & do not know how to type in gujrati so unable to write commet on morpich.I like morpichh kavita gazal & geeto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.