અંત અને આરંભ – માર્જોરી પાઈઝર

.

ઘણાં વર્ષો પહેલાં જેની શરૂઆત થઈ હતી

એનો અંત આણીને,

તમે પાછા ફર્યા છો,

જ્યાંથી, આપણે બધાં આવ્યાં છીએ એ અનંત આરંભમાં,

તમે કોઈક ન શોધાયેલી આકાશગંગામાં તારો બન્યા છો,

કે તમે શ્વાસ છો કે પવનલહરી છો

વિશ્વના શ્વાસ અને ઉચ્છ્શ્વાસમાં ?

.

( માર્જોરી પાઈઝર, અનુ. જયા મહેતા )

Share this

3 replies on “અંત અને આરંભ – માર્જોરી પાઈઝર”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.