છૂટા પડવા માટે કાવ્ય – માર્જોરી પાઈઝર

હું તારી સામે જોઉં છું

તું ન હોય ત્યારે

તારો ચહેરો મને યાદ રહે માટે.

 .

હું તને સાંભળું છું

તું ન હોય ત્યારે

તારો અવાજ મને યાદ રહે માટે.

 .

હું તારા વિશે વાકેફ રહું છું,

તું ન હોય ત્યારે

તારી લાગણીઓ યાદ રહે માટે.

 .

મને ડર છે કે તારા ગયાને

બહુ લાંબો સમય થઈ જશે પછી,

હું તારો ચહેરો કદાચ ભૂલી જાઉં,

એટલે મારા મનમાં

તને સમગ્રપણે જાળવી રાખવામાં હું વ્યસ્ત છું.

  .

( માર્જોરી પાઈઝર, અનુ. જયા મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.