ઊંડાણોમાં – માર્જોરી પાઈઝર

ગયે અઠવાડિયે

મારા જીવનને હું જૂના બૂટની જેમ

ફગાવી દઈ શકી હોત-

મારા મુકામનો અંત આણી શકી હોત.

હતાશાના સાગરો મારા આત્માને કેવા ખેંચી ગયા છે,

તે હું કહી શકતી નથી.

મૃત્યુની મારી ઇચ્છા

હું દર્શાવી શકતી નથી.

ગોકળગાય પોતાના છીપલામાં ખેંચાઈ જાય એમ,

અંતની ઇચ્છા રાખતી હું

મારામાં ખેંચાઈ ગઈ છું.

જેમને હું ચાહું છું એમની પાસેથી

મને પાછી ખેંચી લઉં છું.

હવે એમની કોઈ ફિકરચિંતા નથી મને.

મારા એકદમ ભીતરના આત્મામાં પાયમાલી હતી

અને ભયાનક એકલતા,

અને અગાધ ગહનતાનાં ઊંડાણોમાં

મને પછાડવામાં આવી છે.

 .

( માર્જોરી પાઈઝર, અનુ. જયા મહેતા )

Share this

2 replies on “ઊંડાણોમાં – માર્જોરી પાઈઝર”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.