પાછી જાય છે – ખલીલ ધનતેજવી

રોજ એક મોસમ નવી આવીને પાછી જાય છે,

કાલ મળશું, એમ સમજાવીને પાછી જાય છે !

.

જાગતી આંખે કર્યા સ્વપ્નાના વાવેતર અમે,

વાદળી આવે છે, તરસાવીને પાછી જાય છે !

 .

હું અજાણી યાદનો પીછો કરું તો શી રીતે,

એ મને મારાથી છોડાવીને પાછી જાય છે !

 .

એક ખુશ્બૂ રોજ આંસુ લૂછવા આવે છે પણ,

ફુલના સોગંદ ખવડાવીને પાછી જાય છે !

 .

એમની સાથે ઘણી વાતો કરું છું તે છતાં

ખાસ વાતો હોઠ પર આવીને પાછી જાય છે !

 .

સાંજ પડતાં એ સુગંધિત લે’રખી આવે છે પણ,

એમનો સંદેશ સંભળાવીને પાછી જાય છે !

 .

પણ ખલીલ એનો ઈરાદો શું છે પૂછો તો ખરા,

રોજ રાજું ફૂલ પકડાવીને પાછી જાય છે !

 .

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

2 replies on “પાછી જાય છે – ખલીલ ધનતેજવી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.