આમ જુઓ તો… – સોનલ પરીખ

રાત દિવસના ફરફર ફરકે

કોરા કાગળ બે’ક

નાહક લખવું-ભૂંસવું

અમથી છેકા છેક

 .

આમ જુઓ તો સામે સામે

આમ જુઓ તો દૂર

વળાંક ઊંચા-નીચા-અઘરા

પગ થાકીને ચૂર

વૃક્ષો-પર્ણો, રસ્તા-ચરણો

વચ્ચે કેવા લેખ !

 .

તડકાના ચાંદરણે ચીતરી

ચાંદા કેરી ધૂપ

મારામાં કોઈ બડબડતું

ને કોઈ કરતું ચૂપ

અણઉકલતા અક્ષર વચ્ચે

કરવી કપરી ખેપ

 .

( સોનલ પરીખ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.