ભટકવાનાં મળ્યાં – સાહિલ

ભટકવાનાં મળ્યાં બે-ચાર કારણ જિંદગાનીને,

પૂછ્યું છે માર્ગદર્શન માટે જ્યારે કોઈ જ્ઞાનીને.

 .

દુ:ખી ના થાઉં હું-એ કારણે ચહેરો છુપાવે છે,

નથી સમજી શક્યો હું દોસ્તોની ખાનદાનીને.

 .

તમે પંડિતજી હોવાનો પુરાવો તો દઈ દીધો,

ધીરજના લાભ જો સમજાવવા બેઠા જવાનીને.

 .

તમે હાથે કરીને પગ ઉપર મારો કુહાડો કાં,

ન માપો લાગણીના ગજથી ક્યારેય મહેરબાનીને.

 .

પૂરા બ્રહ્માંડને પળવારમાં પલટાવતો ઈશ્વર,

હજી નાથી શક્યો ક્યાં માણસોની બેઈમાનીને.

 .

તમે પોતે જ તો એની હયાતિનો પુરાવો છે,

છતાં શોધ્યા કરો છો શાને ઈશ્વરની નિશાનીને !

 .

ઝીલ્યા છે ઘાવ ‘સાહિલ’ દુશ્મનોના સામી છાતીએ,

અમસ્તો હું નથી દેતો સલામી જિંદગાનીને.

 .

( સાહિલ )

Share this

2 replies on “ભટકવાનાં મળ્યાં – સાહિલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.