શક્યતા શોધો – ખલીલ ધનતેજવી

રઝળતી ચીસમાંથી છંદોલયની શક્યતા શોધો,

ને એમાંથી પછી તાજા વિષયની શક્યતા શોધો !

.

ઘણું કહેવાનું ભીતર તરફડે ને મૌન ના તૂટે,

હવે આથી વધુ કપરા સમયની શક્યતા શોધો !

 .

ઉગમણા સૂર્યને હંમેશ હંફાવે છે પડછાયા,

ઉઠો બીજી દિશામાં સૂર્યોદયની શક્યતા શોધો !

 .

હજી પીછો કરે છે એજ વરસો જૂની ઘટનાઓ,

બધું ભૂલી શકે એવા હૃદયની શક્યતા શોધો !

 .

તમારી ચેતના નાહક કટાઈ જાય તે કરતાં,

તમારી ગાઢ નિર્ભયતામાં ભયની શક્યતા શોધો !

 .

ચિરાગોની નહીં, અજવાળાની ઈજ્જત અદબ ખાતર,

હવાઓના કબીલામાં વિનયની શક્યતા શોધો !

 .

ખલીલ આ ધૂળમાં તરતી મૂકો કાગળની હોડીને,

ને પરપોટામાં ધસમસતા પ્રલયની શક્યતા શોધો !

 .

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

2 replies on “શક્યતા શોધો – ખલીલ ધનતેજવી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.