એક અરજ – રિષભ મહેતા

બાળકને બાળક રહેવા દો

બચપણ ઉપર હક રહેવા દો

એની રીતે મોટું થાશે

એને માટે તક રહેવા દો… !

 

હું છું સીધો સાદો માણસ,

ચમક દમક રોનક રહેવા દો

થોડામાં પણ હું તો રાજી

આ ખુશીઓ અઢળક રહેવા દો.

 

બમણાવેગે વધીશ આગળ

ટીકા બધી ક્ષુલ્લક રહેવાદો

પ્રશંસકોની સાથે સાથે

સમજદાર નિંદક રહેવા દો… !

 

ચોમાસું આવે ના આવે

આંખોમાંચાતક રહેવા દો

કોઈને તો રસ્તો મળશે

રસ્તામાં દીપક રહેવા દો… !

 

હોય ભલે નાનો કે નબળો

મારામાં સર્જક રહેવા દો…

ગઝલને જોતા ‘વાહ’ કહી દે

એવો એક ચાહક રહેવા દો… !

 

( રિષભ મહેતા )

Share this

5 replies on “એક અરજ – રિષભ મહેતા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.