જીવવાનાં આગવા – સાહિલ

જીવવાનાં આગવા નિયમ સુધી ગયા છીએ

સત્ય જેવાં શાશ્વતી ભરમ સુધી ગયા છીએ.

 .

શબ્દને ઘસી ઘસીને સાવ લીસ્સાલચ કર્યા

ક્યાં છતાંય શબ્દનાં મરમ સુધી ગયા છીએ.

 .

મ્હેક મ્હેક થઈ જવાનું મનને મન થયું ફરી,

એટલે રૂઝાયેલાં જખમ સુધી ગયા છીએ.

 .

જ્યાં ઝૂરાપા ટોડલે જ ઝૂરવાનું હોય છે,

હર જનમમાં એ જ તો હરખ સુધી ગયા છીએ.

 .

શક્યતા નથી અમારો રંગ આ ફીટે હવે

સ્યાહીમાં ડૂબી જઈ કલમ સુધી ગયા છીએ.

 .

ખુદની જાતથી છીએ અજાણ-ના અજાણ પણ,

મન મનાવતાં રહ્યાં-ઇલમ સુધી ગયા છીએ.

 .

ના અગમ સુધી ગયાં-ના ગયા નિગમ સુધી

જો ગયા તો બસ અમે સનમ સુધી ગયા છીએ.

 .

( સાહિલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.