કઈ રીતે કરું – ખલીલ ધનતેજવી

એને આવડતું નથી કે દાદ કઈ રીતે કરું,

તો પછી શબ્દોને હું બરબાદ કઈ રીતે કરું !

 .

દિલ હંમેશાથી મગજ સાથે મગજમારી કરે;

બંને ખુદ મારાં  છે હું ફરિયાદ કઈ રીતે કરું !

 .

એનું કહેવું છે કે એને હું યાદ હું કરતો નથી,

પણ કદી ભૂલ્યો નથી તો યાદ કઈ રીતે કરું !

.

શત્રુઓ સામેય મારું મૌન મેં તોડ્યું નથી,

મિત્ર વાંકો થાય તો સંવાદ કઈ રીતે કરું !

 .

આપમેળે ધખધખે છે મારા ઘરનાં થાંભલા,

પણ હવે દીકરાને હું પ્રહલાદ કઈ રીતે કરું !

 .

રૂબરૂ આવે તો તડ ને ફડ કહી નાખું બધું,

પણ હવે સ્વપ્નામાં તો વિખવાદ કઈ રીતે કરું !

 .

તેં મને તો હસતાંરમતાં મનમાંથી કાઢી મૂક્યો,

હું તને મારામાંથી આઝાદ કઈ રીતે કરું !

 .

જો ‘ખલીલ’ એકેય ચ્હેરા પર નજર ઠરતી નથી,

આ ઉદાસ આંખોને હું આબાદ કઈ રીતે કરું ?

 .

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.