મીણબત્તી હોય તો – દીપક ત્રિવેદી

મીણબત્તી હોય તો સળગાવીએ;

આ ક્ષણોને કેમ કરતા બાળીએ ?

 .

લો અમારી  આંખ તો મીંચાઈ ગઈ–

પણ બધા સપનાઓને ક્યાં ઢાળીએ?

 .

તું પ્રગટતો હોય તો આ છાતીએ

છુંદણાઓનું નગર ત્રોફાવીએ !!

.

છેક અંદર છે બધાયે  ઉત્તરો–

ખુદને તો શું કહો સમજાવીએ ?

 .

વીજળી જેવું ચમકશે આભમાં –

દીપ સાથે કાંય પણ અથડાવીએ !!

 .

( દીપક ત્રિવેદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.