ફંટાતા રસ્તાઓ – દિલીપ જોશી

તમે તમારા રસ્તે વાલમ અમે અમારા રસ્તે જઈશું

ક્યાંક અગર જો થાશું ભેળા બે’ક સ્મરણની વાત કહીશું.

 .

ફંટાતા રસ્તાઓ જેવી શ્વાસોમાં સચવાઈ ક્ષણો !

નેહ નીતરતી ઘટનાઓમાં આથમતો અણસાર ઘણો !

ઓસ વીંધતા અજવાળાની જેમ નજર ભીંજવતા રહીશું…

 .

બે પગલાં સાથે ચાલ્યા ત્યાં ઊંડી ઊંડી ખાઈ મળી !

કેવાં કેવાં સ્વપ્ન મઢેલી અણધારેલી રાત ઢળી !

છુટ્ટા પડવાનો વૈભવ લઈ આંખોમાં અજવાસ કરીશું…

.

એક ઘડી પણ ઉત્સવ જેવી જાણે વ્હેતી કોઈ નદી !

મુગ્ધ પળોના પલકારામાં રણઝણતી રેલાય સદી !

હસ્તરેખના મૂંઝારામાં દોષ હવે કોને રે દઈશું ?

 .

( દિલીપ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.