છ રચના – લાભશંકર ઠાકર

(૧)

માણસ માણસને શોધે છે, માણસમાં

ક્યારનો ?

છે ત્યારનો.

 .

(૨)

અર્થની દીવાલો અભેદ્ય છે ?

હુ નોઝ ?

ભાવાત્મક પ્રજ્ઞા.

તે ક્યાં છે ?

ધારણામાં.

ધારણા ક્યાં છે ?

સોનાના પારણામાં-

ઘસઘસાટ ઊંઘતી.

તું ક્યાં છે ?

પારણાના પડછાયામાં

જાગતો.

 .

(૩)

ભવિષ્યનાં

અવિરત બગાસાં

વર્તમાનને સંભળાય છે.

ક્યાં ?

પગથિયાં વગરના દાદરને

ચઢતાં પહેલાં.

 .

(૪)

એકલો જાને રે

એવું કોણ કહે છે ?

મારો પડછાયો.

 .

(૫)

ખીલા ઠોકાય છે હથોડા વગર ?

હા.

ક્યાં ?

હોવાના આભાસની આરપાર.

 .

(૬)

તારી ઉત્કટ પ્રતીક્ષા શેની છે ?

અવાજને સળગીને

ખાખ થતો જોવાની-સૂંઘવાની.

ક્યાં ?

છે અને નથીમાં.

 .

( લાભશંકર ઠાકર )

Share this

3 replies on “છ રચના – લાભશંકર ઠાકર”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.