પ્રાર્થના – ડો. ભરતભાઈ મિસ્ત્રી

(૧)

પ્રાર્થના,

જે પ્રાપ્ત, તેની પ્રસન્ન પહોંચ

એ જ પ્રાર્થના !

પ્રત્યેક પળમાં પરમની

પ્રગટ હાજરીનાં

અહેસાસનો શબ્દોચ્છવ

એ જ પ્રાર્થના.

એકત્વના આરાધનની

અખંડ આનંદધારા

એ જ પ્રાર્થના !

 .

તું વાદક, વાંસળી અમે !

 .

(૨)

ધર્મ,

વ્યવહારે ઉઠતી અને

વિશ્વે ફેલાતી વિવેક સુગંધ

એ જ ધર્મ.

શૂન્ય સ્વથી અસીમ સર્વેશ્વર

ભણીની ગતિનું યાત્રાગાન

એ જ ધર્મ

પ્રકૃતિ, પુરુષ, પદાર્થ

અને પ્રાણીમાં વિલસી રહેલ

પરમને પૂર્ણે પામવા

એ જ સ્નેહધર્મ !

 .

તું ધર્મધજા, દંડ અમે !

 .

( ડો. ભરતભાઈ મિસ્ત્રી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.