ભાઈ દે તો – ખલીલ ધનતેજવી

ભાઈ દે તો મિત્ર જેવો ભાઈ દે,

જિન્દગી અથવા તો એકલવાઈ દે !

 .

તું ખુદા શિખર દે અથવા ખાઈ દે,

પણ મને જીવનમાં બેપરવાઈ દે !

 .

લાખ અપરાધો ભલેને એ કરે,

જીભ પર એની ફક્ત સચ્ચાઈ દે !

 .

એ પછી તો સો વરસ જીવી શકીશ,

મોતને વાતોમાં તું અટવાઈ દે !

 .

જ્યાં ને ત્યાં જોયા કરે છે ચોતરફ,

એની આંખોમાં નજર સલવાઈ દે !

.

જો વિવેચક, હું સરળ રસ્તો કહું ?

આ ગઝલને મોરથૂથૂં પાઈ દે.

 .

મુખ્ય લોહીની સગાઈ પણ ખલીલ,

મા પછી તું મિત્રને સરસાઈ દે !

 .

( ખલીલ ધનતેજવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.