મા એટલે…(ચોથી માસિક શ્રદ્ધાંજલિ)

(23/08/1938 - 25/12/2012) Mummy in New York
(23/08/1938 – 25/12/2012)
Mummy in New York

.

પોતે સર્જેલી સૃષ્ટિમાં દરેક ઠેકાણે પહોંચી વળવાનું ઈશ્વર માટે અશક્યથયું. એટલે જ તેણે “મા’નું સર્જન કર્યું !

 .

તારાઓ આકાશની કવિતા છે, તો માતા પૃથ્વીની કવિતા છે.

 .

( હારગ્રેવ )

.

જગતમાં સહુના ઉપકારનો બદલો વળી શકે છે, ભક્તિભાવ વડે પ્રભુના ઉપકારો પ્રિછ્યાનો સંતોષ પણ વળે, બદલો નથી વાળી શકાતો એકમાત્ર માતાના ઉપકારનો !

 .

જે મસ્તી હોય આંખોમાં તે સુરાલયમાં નથી હોતી

અમીરી કોઈ અંતરની મહાલયમાં નથી હોતી.

શીતળતા પામવાને માનવી તું દોટ કાં મુકે ?

જે માની ગોદમાં છે તે હિમાલયમાં નથી હોતી.

 .

( સુરેન ઠાકર ‘મેહુલ’)

 

 

Share this

6 replies on “મા એટલે…(ચોથી માસિક શ્રદ્ધાંજલિ)”

  1. મા વિશે ગમે એટલું લખો એ ઓછું જ પડવાનું .. કદાચ ઈશ્વરે આપણને આપેલી સૌથી સુંદર ભેટ … આપના માતુશ્રીને હાર્દિક શ્રધ્ધાંજલિ ..

  2. મા વિશે ગમે એટલું લખો એ ઓછું જ પડવાનું .. કદાચ ઈશ્વરે આપણને આપેલી સૌથી સુંદર ભેટ … આપના માતુશ્રીને હાર્દિક શ્રધ્ધાંજલિ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.