ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે – લલિત ત્રિવેદી

Meditation

મૌનના તળિયે રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

કોરા આભલીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

 .

મેં ક્યાં મંદિરીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

મેં તો સગપણીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

 .

હું ઋષિઓ શબ્દ…હું લેખિની દાદાગણપતિની

તોય કાગળીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

 .

ત્યારે ઘરમાં ઝીણા ઝીણા મોરલા ગાતાં મળ્યાં છે

ઠેઠ ડુંગરીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

 .

ઝાંખું ઝાંખું અજવાળું…એથીય ઝાંખી ઝાંય હોજી

ઝાંખી દેહડીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

 .

માવડી ! દેજે અવિચળ નીર એની આંખડીને

જેણે ઝળઝળીએ રહીને ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે

 .

( લલિત ત્રિવેદી )

Share this

3 replies on “ધ્યાન એક તારું ધર્યું છે – લલિત ત્રિવેદી”

  1. કાવ્ય સાથેનું ચિત્ર ખુબ ગમ્યુ અને તેના આધારે અહીં આવી ચડ્યો. (કોપીરાઈટ હતું, કોપી ન થઈ શકી, પણ મને મૂળ ચિત્રની સાઈટ મળી – http://casnocha.com/2012/08/reflections-and-impressions-from-a-10-day-meditation-course.html/meditation-6 અને એક નવી ઓળખાણ થઈ તમારા નિમિતે – આભાર)
    સાહિત્યનો જીવ નથી પણ કાવ્યો વાંચવા ગમે છે. આવતો રહીશ. એક નવી ઓળખાણ કરાવવા બદલ ફરી આભાર.

  2. કાવ્ય સાથેનું ચિત્ર ખુબ ગમ્યુ અને તેના આધારે અહીં આવી ચડ્યો. (કોપીરાઈટ હતું, કોપી ન થઈ શકી, પણ મને મૂળ ચિત્રની સાઈટ મળી – http://casnocha.com/2012/08/reflections-and-impressions-from-a-10-day-meditation-course.html/meditation-6 અને એક નવી ઓળખાણ થઈ તમારા નિમિતે – આભાર)
    સાહિત્યનો જીવ નથી પણ કાવ્યો વાંચવા ગમે છે. આવતો રહીશ. એક નવી ઓળખાણ કરાવવા બદલ ફરી આભાર.

  3. કાવ્ય સાથેનું ચિત્ર ખુબ ગમ્યુ અને તેના આધારે અહીં આવી ચડ્યો. (કોપીરાઈટ હતું, કોપી ન થઈ શકી, પણ મને મૂળ ચિત્રની સાઈટ મળી – http://casnocha.com/2012/08/reflections-and-impressions-from-a-10-day-meditation-course.html/meditation-6 અને એક નવી ઓળખાણ થઈ તમારા નિમિતે – આભાર)
    સાહિત્યનો જીવ નથી પણ કાવ્યો વાંચવા ગમે છે. આવતો રહીશ. એક નવી ઓળખાણ કરાવવા બદલ ફરી આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.