…જવાનું છે – સાહિલ

તોફાન વીંધી સામા કિનારે જવાનું છે

ને એય તુંબડાના સહારે જવાનું છે.

.

ઝાલી અવરની આંગળી બે ડગલાં ચાલી લ્યો !

અંતે તો પંડના જ પનારે જવાનું છે.

 .

ઈચ્છા મુજબ જવાય છે ક્યાં કોઈ પણ સ્થળે,

જ્યાં પણ જવાનું એના ઈશારે જવાનું છે.

 .

નીચાં નિશાન રાખવાની વાત ના કરો

ધરતી ઉપરથી સીધા સિતારે જવાનું છે.

 .

તરતા રહો તો સાથ વમળનો નહીં છૂટે,

‘સાહિલ’ ડૂબ્યા પછી જ કિનારે જવાનું છે.

 .

( સાહિલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.