સાચો કહું – ઈશિતા દવે

બંધ સાંકળ સ્હેજ જો ખખડાવ તો સાચો કહું,

તું હૃદયના બારણા ખોલાવ તો સાચો કહું.

 .

જઈ હિમાળે હાડ ગાળી નાખવા સ્હેલા જ છે,

જિંદગીના જંગમાં જો આવ તો સાચો કહું.

.

તું પરીક્ષા કાયમી લીધા કરે, દેતો ખરો,

દીપ પાણીમાં અહીં પ્રગટાવ તો સાચો કહું.

.

ચોપડીના ચાર પાનાઓ ભણાવે થાય નહિ,

અર્થ ટહુકાનો જરા સમજાવ તો સાચો કહું.

 .

કોઈની પણ હા હજુરી શું કર્યા કરવી ભલા,

ના ગમે તો રોકડું પરખાવ તો સાચો કહું.

 .

( ઈશિતા દવે )

Share this

3 replies on “સાચો કહું – ઈશિતા દવે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.